Vägverkets föreskrifter om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn;

VVFS 2006:135 Utkom från trycket den 28 december 2006 Allmänna råd markeras med indragen text beslutade den 18 december 2006.

Vägverket föreskriver1 med stöd av 4 kap. 10 a och 10 d §§, 13 kap. 3 och 7 §§ trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter gäller användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn. 2 § Passagerare i en buss som enligt 4 kap. 10 a § trafikförordningen (1998:1276) skall använda bilbälte skall informeras om skyldigheten att använda bilbälte i fordonet på ett eller flera av följande sätt. 1. Av föraren.

2. Av ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp.

3. Genom audiovisuella hjälpmedel i fordonet eller system för hållplatsinformation.

4. Genom en skylt eller med nedanstående bild, med vit symbol mot blå bakgrund, placerad vid varje sittplats så att den är väl synlig.

1 Jfr rådets direktiv 91/671/EEG av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (EGT L 373, 31.12.1991, s. 26, Celex 31991L0671), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/EG (EUT L 115, 9.5.2003, s. 63, Celex 32003L0020). ISSN 0283-2135 VVFS 2006:135 2 2 kap. Bilbälten 1 § Bilbältesband skall vara väl sträckt. 2 § Diagonalband skall löpa över ena axeln och kroppens framsida till höften på andra sidan. 3 § Höftband skall löpa från ena höften över kroppens framsida till höften på andra sidan. 3 kap. Särskilda skyddsanordningar för barn 1 § En särskild skyddsanordning för barn skall vara typgodkänd enligt

1. direktiv 77/541/EEG, ändrat genom 2000/3/EG, eller 2. ECE-reglemente 44-03, eller en senare version av nämnda direktiv eller reglemente. 2 § En särskild skyddsanordning för barn skall vara lämplig för användaren, installerad enligt anordningens monteringsanvisning och användas på det sätt som anordningen är avsedd för. 3 § Ett barn får inte färdas i en bakåtvänd skyddsanordning i ett passagerarsäte på en plats med krockkudde framför passagerarsätet, om inte krockkudden har satts ur funktion. 4 kap. Undantag 1 § Bilbälte behöver inte användas 1. i baksäte i utryckningsfordon eller i bil som används av polis-, kriminalvårds-, sjukvårds- eller tullpersonal om användande av bilbälte medför hinder eller annan olägenhet för tjänsteutövning,

2. av den som i lokalt distributions- eller servicearbete färdas ett flertal kortare sträckor i följd och som mellan varje sådan kortare sträcka måste stiga ur fordonet för att fullgöra arbetsuppgiften. Undantaget gäller inte vid färd till eller från ett område där sådant arbete utförs eller om arbetsgivaren bestämt att bilbältet skall användas, eller

3. av verkstads- eller besiktningspersonal vid provkörning av fordon kortare sträcka, om bilbältet inte är försett med upprullningsdon. Undantaget gäller inte om arbetsgivaren bestämt att bilbälte skall användas. VVFS 2006:135 3 2 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket. ____________________ Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 1993:5) om användande av bilbälte och särskild skyddsanordning skall upphöra att gälla. Särskilda skyddsanordningar för barn, som får användas enligt de upphävda föreskrifterna, får användas till och med den 9 maj 2008.

 

Alla som åker i personbil, lastbil, på tre- eller fyrhjulig motorcykel eller moped med karosseri ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet. Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp ska se till att passagerare under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning.

Huvudregeln för barn är att barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde istället för eller tillsammans med bilbältet.  
  
Det finns två undantag. Barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 cm får åka i ett fordon trots att det inte är möjligt att använda en särskild skyddsanordning vid tillfälliga transporter under korta sträckor. I sådana fall ska barnet använda bilbältet om det är möjligt och får inte sitta i framsätet i en personbil eller lätt lastbil. Det andra gäller barn som är yngre än tre år. Undantaget gäller vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor och under förutsättning att barnet inte sitter i framsätet.

Djur i bil

Undantag

Webbshop

Stöd gärna Cruisingen Stannar genom att köpa våra dekaler och T-shirts.

Nu kan du beställa 2019 års dekal.

CS NEWS

Ställ en frågaANNONSER

Tyck till

Är bilen klar til sommaren 2024

Ja

Nej

Kommer aldrig bli

[Visa resultat]

Unika besök: 319836
Online just nu: