Regler om avgassystem

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avgassystem 

TSFS 2010:84

 

8 kap. Avgassystem Övergripande krav 1 § Bil som drivs med förbränningsmotor ska ha avgassystem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddämpare) för att hindra störande ljud från avgaserna. Bil ska uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2– 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap. Personbil och lätt lastbil 2 § Avgasrör på personbil och lätt lastbil får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme.

Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet. Buss och tung lastbil 3 § Avgasrör på buss och tung lastbil ska vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida. Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet. 4 § Uppåtriktat avgasrör ska mynna ut på sådan höjd att olägenhet för förare eller passagerare inte uppstår. Avgasernas huvudriktning får vid vindstilla och stillastående fordon inte avvika mer än 60 från vertikallinjen.

 
 
 
5 § Bakåtriktat avgasrör ska vara så anordnat att avgasernas huvudriktning ligger i ett genom fordonet längsgående vertikalplan eller åt vänster från nämnda plan och är riktat horisontellt eller snett nedåt. 6 § Åt sidan riktat avgasrör ska vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45 vinkel med fordonets längdaxel och är riktat horisontellt eller snett nedåt
 
Okulärkontroll av fastsättning och skador som tyder på otäthet. Vid läckage på fordon där avgassystemet används för uppvärmning utförs särskild täthetskontroll. Slutrörs riktning kontrolleras med avseende på risken för att avgaser tränger in i förar- eller passagerarutrymme.
 
Kontroll av avgasers riktning på buss och tung lastbil sker enligt nationella krav. Ljudkontroll med motor på tomgång samt vid enkel provkörning utförs för att avslöja avgasläckage och hög bullernivå. Vid anmärkning mot avgasläckage anges, i förekommande fall, att utsläppskontroll inte är utförd. Vid misstanke om för hög bullernivå ska antingen mätning eller subjektiv kontroll ske enligt följande: - Mätning utförs på bil, som är helfordonsgodkänd, när avgasljudet uppfattas som påtagligt högre än vad som är normalt. Att bilen är helfordonsgodkänd och att mätning ska ske framgår av att det i fält "Ljudnivå stilla" i registeruppgiften visas både värde och varvtal.
 
TSFS 2010:84 Bilaga 1 28 Till detta värde ska 5 dB (A) läggas för att erhålla bilens gränsvärde. - Subjektiv kontroll utförs på övriga bilar (som inte är helfordonsgodkända) samt på de bilar som omfattas av kravet på mätning men som saknar uppgift om varvtal eller saknar varvräknare. Subjektiv bedömning sker genom avlyssning och underkännande sker först när det är helt uppenbart att ljudnivån är "mycket högre än vad som är normalt för fordonsslaget i standardutförande". Mätning ska utföras i form av förenklad ljudnivåkontroll på lämplig mätplats enligt kraven för stationär mätning (Bilaga 5). Mikrofonen ska placeras - på samma höjd som avgasrörets mynning, dock lägst 0,2 m över marken, - så avståndet mellan mikrofon och mynning är 0,5 m, och vinkeln 45° ± 5° bildas
 
Slutrörs riktning På personbil och lätt lastbil får inte avgasrör mynna under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet. På buss och tung lastbil kontrolleras avgasers riktning enligt nationella krav, vilket innebär att avgasrör ska vara riktat så att avgaserna avleds; uppåt, bakåt eller på vänster sida. - Uppåtriktat rör får avvika högst 60° från vertikallinjen. - Bakåtriktat avgasrör ska vara riktat horisontellt eller snett nedåt. - Sidoriktat avgasrör ska vara riktat åt vänster och utmynna horisontellt eller snett nedåt. Bedömning av avgasrörets riktning görs subjektivt utan mätning - anmärkning görs när det är uppenbart att röret är felriktat.
 
Avgasrening
Om avgasreningen inte fungerar, t.ex. beroende på en defekt katalysator, så leder detta till ombesiktning. Så länge katalysatorn har gått sönder av naturliga orsaker så är detta den enda påföljden.
Om någon däremot avsiktligt har modifierat avgasreningens funktion, så skall bilen registreringsbesiktigas inom en månad. I fallet med katalysatorn så spelar det ingen roll om den har modifierats, eller helt tagits bort. Om en registreringsbesiktning inte utförts inom en månad riskerar du 600 kr i böter.
(FK 1972:595)
 
TSFS 2010:106
 
Undantag från förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening 5 § Bil som utgör flyttsak eller har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente får i stället för kraven enligt 3–5 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.
1. Bil med bensinmotordrift och fyrtaktsmotor ska uppfylla kravet att utsläppen i avgaserna vid tomgång inte får överskrida 4,5 volymprocent kolmonoxid. Om bilen är av 1969 eller senare års modell ska den vara.
 
TSFS 2010:106 4 utrustad med ett slutet vevhusventilationssystem. Inga föroreningar får tränga ut till ytterluften från motorns vevhus eller från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc.
2. Bil med dieselmotordrift ska uppfylla krav på röktäthet i avgaserna vid fri acceleration enligt bilaga
3 punkt 2.1 till förordningen om motorfordons avgasrening. Om bilen är av 1971 eller senare års modell och utrustad med köldstartanordning, ska köldstartanordningen vara så beskaffad att den inte kan förbli i, kvarhållas i eller sättas i funktion sedan motorn startat. Med köldstartsanordning avses anordning på insprutningspumpen med vilken den insprutade bränslemängden tillfälligt kan ökas för att underlätta start av motorn. 6 § Motorcykel som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente, och som är eller har varit permanent registrerad och godkänd samt tagen i bruk i ett annat land den 17 juni 2003 eller senare, får i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla för fordonsmodellen relevanta avgaskrav enligt amerikanska federala bestämmelser. I fråga om motorcykel som tagits i bruk i ett annat land före den 17 juni 2003 finns bestämmelser i Vägverkets föreskrifter (2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar. 3 kap. Undantag för fordon importerade för eget bruk 1 § Ett fordon är importerat för eget bruk om 1. fordonet är serietillverkat, 2. ägaren är en fysisk person som är bosatt i Sverige och som har förvärvat fordonet i utlandet själv eller med hjälp av ett ombud och 3. fordonet är avsett att brukas här i landet av ägaren. Fordonet är dock inte importerat för eget bruk om ägaren under de senaste tolv månaderna erhållit beslut om undantag för ett annat fordon. 2 § Om fordon importerat för eget bruk har godkänts vid första registreringsbesiktning och därefter ändrats så att skyldighet föreligger att inställa fordonet till ny registreringsbesiktning enligt 4 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211), gäller inte undantagen i 3, 4 och 6 §§ beträffande den del av fordonet som ändrats.
 
Sen är det fullt lagligt att bygga nytt avgassystem på sin gamla bil sålänge man inte påverkar katalysatorer lamda eller försämrar avgasvärden. Man har man fått för sig att det är olagligt som polis men ge er inte där. Man får alltså bygga eget system. Dock inte på nyare miljöfordon.
 

Vägverkets författningssamling

Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

VVFS 2003:22

2003:22 kap 38 8 Kap. Avgassystem Övergripande krav

1 § Bil som drivs med förbränningsmotor skall ha avgassystem bestående av avgasrör och effektiv anordning (ljuddämpare) för att hindra störande ljud från avgaserna.

Bil skall uppfylla kraven för respektive kategori enligt 2 – 6 §§ samt kraven för utvändigt fordonsbuller i 10 kap. Personbil och lätt lastbil 2 § Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet. 45

VVFS 2003:22

Buss och tung lastbil 3 § Avgasrör skall vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, bakåt eller åt fordonets vänstra sida. Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet. 4 § Uppåtriktat avgasrör skall mynna ut på sådan höjd att olägenhet för förare eller passagerare inte uppstår. Avgasernas huvudriktning får vid vindstilla och stillastående fordon inte avvika mer än 60 från vertikallinjen. 5 § Bakåtriktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning ligger i ett genom fordonet längsgående vertikalplan eller åt vänster från nämnda plan och är riktat horisontellt eller snett nedåt. 6 § Åt sidan riktat avgasrör skall vara så anordnat att avgasernas huvudriktning är snett bakåt vänster i högst 45  vinkel med form

192 VVFS 2003:22

Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.

VVFS 2003:22

Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.

 Mätinstrument

7 § Mätning av fordonsbuller skall utföras med en ljudnivåmätare av precisionstyp (minst typ 1) som uppfyller kraven i "International Elektrotechnical Commissions" publikation 651 -"Precision sound level meters". Vid mätning skall tidskonstanten "F" användas.

Mätförhållanden

8 § Mätningen skall göras på sådan plats där nivån på ovidkommande ljud är minst 10 dB(A) under den uppmätta bullernivån för fordonet. Platsen får inte vara täckt med lös snö, jord eller aska, högt gräs eller annat som kan påverka mätresultatet.

9 § Mätområdet skall ha minst 10 m radie. Området skall ha en ytbeläggning som orsakar så lite däcksbuller som möjligt. Beläggningen får inte vara hårt försliten eller ha andra defekter som kan påverka mätresultatet. Ytbeläggningen kan exempelvis bestå av tät asfaltbetong utförd enligt BYA med typbeteckning AB8T, AB12T eller AB16T.

10 § Mätområdet skall vara centralt beläget på en plan, öppen plats som har minst 50 m radie.

11 § Mätområdets ytbeläggning skall vara torr vid mätning. Fordonets utförande vid mätning

12 § Mätningen skall göras på olastat fordon.

13 § Ljuddämpningssystem med fibrösa material skall före mätningen ha förberetts enligt någon av de tre metoder som 58

15 § Har fordonet påbyggd kompressor eller annan liknande anordning, skall anordningen vara tillkopplad vid mätningen. Mätmetod

16 § Ljudnivåmätarens mikrofon skall placeras på sätt som framgår av fig. 1 och på en höjd av 1,2 m över marken.

17 § Minst två mätningar skall göras på vardera sidan av fordonet.

18 § För kontroll av hastighet eller varvtal skall användas sådant instrument vars felvisning är högst ±3%.

19 § Vid mätning skall fordonet föras med konstant hastighet fram mot mätområdet. När fordonet nått linjen AA1 skall fordonets gasreglage öppnas helt så snabbt som möjligt och hållas kvar i detta läge till dess bilens bakre del nått linjen BB1 då reglaget skall stängas så snabbt som möjligt (se fig. 1). Det högsta bullervärdet som erhålls under fordonets förflyttning från AA1 till BB1 skall avläsas.

20 § Varje avläst värde skall minskas med 1 dB(A). Det därvid erhållna högsta värdet utgör mätresultat.

21 § Överstiger mätresultatet enligt

20 § den tillåtna ljudnivån för fordonet med högst 1 dB(A) skall ytterligare två mätningar göras på aktuell sida av fordonet. Tre av därvid erhållna värden skall ha tillåten ljudnivå för att fordonet skall kunna godkännas. 

 

 

 

Gränser för bullernivå Krav enligt 1 § 3 4 § Bullernivån enligt 1 § 3 får för respektive fordonsslag inte överstiga nedan angivna värde. Personbil Personbil Ovanstående värde på 74 dB(A) får ökas med det värde som anges för varje nedan uppräknade förutsättning 1. Personbil utrustad med dieselmotor med direktinsprutning,

2. Personbil som är utrustad med en manuell växellåda med minst fyra växlar framåt och med en maximal motoreffekt som överstiger 140 kW EG om förhållandet mellan den maximala motoreffekten och den tillåtna totalvikten är över 75 kW EG/ton och om hastigheten på tredje växeln är högre än 61 km/tim då den bakre delen på bilen passerar linjen BB1 i Figur 1,

3. Personbil utformad för användning i terräng med en totalvikt över 2 000 kg och som har en motoreffekt mindre än 150 kW EG, eller

4. Personbil utformad för användning i terräng med en 74 dB(A) 1 dB(A) 1 dB(A) 1 dB(A) 69 TSFS 2013:63 totalvikt över 2 000 kg och som har en motoreffekt av minst 150 kW EG. 2 dB(A) Buss Buss med totalvikt av högst 2 000 kg Buss med totalvikt över 2 000 kg men högst 3 500 kg Ovanstående värden på 76 dB(A) respektive 77 dB(A) får ökas med det värde som anges för varje nedan uppräknade förutsättning

1. Buss utrustad med dieselmotor med direktinsprutning,

2. Buss utformad för användning i terräng med en totalvikt över 2 000 kg och som har en motoreffekt mindre än 150 kW EG, eller

3. Buss utformad för användning i terräng med en totalvikt över 2 000 kg och som har en motoreffekt av minst 150 kW EG. 76 dB(A) 77 dB(A) 1 dB(A) 1 dB(A) 2 dB(A) Buss med en totalvikt över 3 500 kg och som har en motoreffekt mindre än 150 kW EG. Ovanstående värde på 78 dB(A) får ökas till 79 dB(A) om bussen är utformad för användning i terräng. 78 dB(A) Buss med en totalvikt över 3 500 kg och som har en motoreffekt av 150 kW EG och större. Ovanstående värde på 80 dB(A) får ökas till 82 dB(A) om bussen är utformad för användning i terräng. 80 dB(A) Lastbil Lastbil med totalvikt av högst 2 000 kg. Lastbil med totalvikt över 2 000 kg men högst 3 500 kg. Ovanstående värden på 76 dB(A) respektive 77 dB(A) får ökas med det värde som anges för varje nedan uppräknade förutsättning

1. Lastbil utrustad med dieselmotor med direktinsprutning,

2. Lastbil utformad för användning i terräng med en totalvikt över 2 000 kg och som har en motoreffekt mindre än 150 kW EG, eller

3. Lastbil utformad för användning i terräng med en totalvikt över 2 000 kg och som har en motoreffekt av minst 150 kW EG. 76 dB(A) 77 dB(A) 1 dB(A) 1 dB(A) 2 dB(A) Lastbil med totalvikt över 3 500 kg och som har en motoreffekt mindre än 75 kW EG. Lastbil med totalvikt över 3 500 kg och som har en 77 dB(A) 78 dB(A) 70 TSFS 2013:63 motoreffekt av minst 75 kW EG men mindre än 150 kW EG. Ovanstående värden på 77 dB(A) och 78 dB(A) får ökas till 78 dB(A) respektive 79 dB(A) om lastbilen är utformad för användning i terräng. Lastbil med totalvikt över 3 500 kg och med en motoreffekt av minst 150 kW EG. Ovanstående värde på 80 dB(A) får ökas till 82 dB(A) om lastbilen är utformad för användning i terräng. 80 dB(A) Krav enligt 2 § 5 § Bullernivån för fordon enligt 2 § får för respektive fordonsslag inte överstiga nedan angivna värde. Personbil Personbil 80 dB(A) Buss Buss med totalvikt av högst 3 500 kg. 81 dB(A)

Buss med totalvikt över 3 500 kg. 82 dB(A) Buss med totalvikt över 3 500 kg och med en motoreffekt över 147 kW DIN. 85 dB(A) Lastbil Lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg. 81 dB(A) Lastbil med totalvikt över 3 500 kg. 86 dB(A) Lastbil med totalvikt över 12 ton och med en motoreffekt över 147 kW DIN. 88 dB(A) Krav enligt 3 § 6 § Bullernivån för fordon enligt 3 § får för respektive fordonsslag inte överstiga nedan angivna värde.

Personbil 84 dB(A) Buss Buss med totalvikt av högst 3 500 kg 85 dB(A)

Buss med totalvikt över 3 500 kg och som har en motoreffekt mindre än 147 kW DIN 89 dB(A) Buss med totalvikt över 3 500 kg och som har en 92 dB(A)

Webbshop

Stöd gärna Cruisingen Stannar genom att köpa våra dekaler och T-shirts.

Nu kan du beställa 2019 års dekal.

CS NEWS

Ställ en frågaANNONSER

Tyck till

Är bilen klar til sommaren 2024

Ja

Nej

Kommer aldrig bli

[Visa resultat]

Unika besök: 319836
Online just nu: